หน้าแรก > News & Event > ข่าวสาร > หนังสือเชิญประชุม AGM 2558

หนังสือเชิญประชุม AGM 2558

file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 1หนังสือเชิญประชุมAGM2558.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 2_หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปครั้งที่ 2 พร้อมสารสนเทศ.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 3รายงานประจำปี2557แนบ2.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3).pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4).pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 6สรุปรายละเอียดสำคัญของใบแสดงสิทธิแนบ5.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 7แบบรายงานการเพิ่มทุนแนบ6.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 8. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 7).pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 9. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 8).pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 10เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นแนบ9.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 11มอบฉันทะแบบกแนบ10.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 12มอบฉันทะแบบขแนบ10.pdf
file ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 11).pdf