บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน): สำนักงานใหญ่

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2275 9789   แฟกซ์. 0 2275 9798

ฝ่ายขายส่ง : กด 1
ฝ่ายขายปลีก : กด 2
ฝ่ายผลิตภัณท์ : กด 3
ฝ่ายการเงิน : กด 4
ฝ่ายการตลาด : กด 5
ฝ่ายบุคคล : กด 6
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ : กด 7
ติดต่อโอเปอเรเตอร์: กด 0
ศูนย์บริการ : โทร 02-953-9400 ต่อ 300 /  โทร 084-328-5000 และ 084-328-4333

 

TWZ CORPORATION PCL. : Head Office

269 Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. (+66) 2275 9789   Fax. (+66) 2275 9798

Mobile Phones Sales Dept' : Press 1
Mobile Phones Sales Dept'
Marketing Dept' : Tel 02-954-3333 ext. 2416
Mobile Phones Sales Dept' : Tel 02-954-3333 ext. 1211, 1214
Accessories Sales Dept' : Tel 02-954-3333 ext. 1417
Special Channel Dept' : Tel 02-954-3333 ext. 2213-2214
Retail Dept' : Tel 02-954-3333 ext. 1110-1113
Service Center : Tel 02-953-9400 ต่อ 300 /  Tel 084-328-5000 / 084-328-4333