สวัสดิการและผลตอบแทนต่าง ๆ

1. โบนัส

2. ประกันชีวิต

3. ประกันอุบัติเหตุ

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานที่สมัครใจ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และเป็นหลักประกัน

    แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกออกจากงาน

5. เงินช่วยเหลือพนักงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน

   - เงินช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจศพ และการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเมื่อพนักงานหรือสมาชิก

     ของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

   - ค่าซื้อของเยี่ยมพนักงานที่ป่วย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

   - เงินช่วยเหลือสมรส

6. กองทุนเงินทดแทน

7. กองทุนประกันสังคม

8. สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ

9. กิจกรรม Staff Party

10. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัดประจำปี

11.โอกาสในการฝึกอบรม